Opublikowano

Na jakie typy dzielimy faktoring i dla jakich osób jest to idealne rozwiązanie?

Cieszy się on w Polsce coraz większą renomą. Jest to idealne wyjście dla podmiotów, które mają kontrahentów zwlekających z należnościami za faktury albo są całkiem niewypłacalni.

pieniędzy

Autor: U.S. Embassy Tel Aviv
Źródło: http://www.flickr.com
Faktoring polega na wykupieniu przez faktora zobowiązań od faktoranta, z tytułu sprzedawanych towarów albo usług. Polega on na skupowaniu tylko tych zobowiązań, jakich nie minął jeszcze okres zapłaty. Dzięki temu rozwiązaniu, przedsiębiorca w szybki sposób może otrzymać zapłatę za sprzedane produkty lub usługi. Dzięki temu zachowana jest w firmie płynność finansowa. Zmniejsza też ryzyko powiązane z nieterminowym opłacaniem zobowiązań ze strony kontrahenta. W faktoringowych transakcjach możemy odróżnić trzech uczestników tego typu transakcji. Jest to faktor, którym zazwyczaj jest instytucja bankowa lub jednostka zajmująca się wykupowaniem wierzytelności biznesmena. Zajmuje się też pełną obsługą danej wierzytelności.

Sądzisz, że wymienione informacje są warte zapamiętania? Świetnie, zatem z pewnością szczegóły tu Detektyw Łódź opublikowane też Cię zainteresują.

Stroną transakcji faktoringowej jest także faktorant. Jest to biznesmen, który swoje wierzytelności przekazuje firmie faktoringowej. Uzyskuje w taki sposób szybką zapłatę za wykonaną usługę albo sprzedany produkt. Trzecią stroną transakcji faktoringowej jest dłużnik faktoringowy, który jest kontrahentem faktoranta. Jest on zobowiązany do zapłaty ustalonej kwoty za otrzymaną fakturę za kupiony towar lub usługę.

faktoring

Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com
Faktoring można by rozdzielić na właściwy oraz niewłaściwy. Faktoring właściwy polega na kupieniu należności kupieckich faktoranta razem z ryzykiem związanym z jego niewypłacalnością. Tutaj to faktor pobiera zobowiązania od wierzyciela. Faktoring niewłaściwy jest to kupienie wierzytelności kupieckich ale bez ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika.

Kiedy wierzyciel nie spłaci zobowiązań, obowiązek taki przechodzi na faktoranta. Będzie on musiał spłacić należność względem faktora, nie będzie natomiast robił tego dłużnik. Przedsiębiorca będzie mógł później na własną rękę dochodzić swych praw względem wierzyciela.